Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523 /1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Lammaisten Energia Oy
Y-tunnus: 0132544-8
Osoite: Myllykatu 2, 29200 Harjavalta
Puh. 02 535 2011
www.lammaistenenergia.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sini Mäkipere, asiakkuuspäällikkö
sini.makipere@leoy.fi
puh. 02 535 2011

3. Rekisterin nimi
Lammaisten Energia Oy:n asiakaspalvelun, laskutuksen, perinnän ja asiakkuusviestinnän asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Lammaisten Energia käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
 • sähköverkon hallintaan ja sähköverkon keskeytysinformaation välittäseen asiakkaille
 • tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen ja toimitus
 • laskutus, maksaminen, maksujen valvonta ja perintä
 • tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja kehittäminen ja siihen liittyvä asiakaspalvelun kehittäminen
 • suoramarkkinointia sekä mielipide- ja markkinatutkimuksia varten


Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Lammaisten Energian alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Lammaisten Energia voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot

 • nimi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • yhteystiedot yhteydenottoa varten (mm. puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • kontaktihistoria


Käyttökohteen tiedot

 • lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 • käyttöpaikkaa koskevat tiedot
 • sähkön ja kaukolämmön kulutusarvio tai tiedot kulutuksesta
 • sähköliittymää koskevat tiedot


Laskutus ja maksuliikennetiedot

 • laskutusosoitetiedot
 • laskutusrytmi
 • laskutustapa
 • tilinumero
 • tiedot suorituksista


Muut tiedot

 • Muut asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumuksella tai valtuuttamana saadut tiedot, jotka ovat tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi
 • Lammaisten Energian Internetpalveluja ja sisältöjä käytettäessä tiedot asiakkaan vierailuajankohdasta, sivuston käytöstä, IP-osoitteesta, selaimesta ja käyttöjärjestelmästä
 • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • Ensisijainen yhteydenottotapa ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tapahtuma- ja asiakasanalyysitiedot
 • Puhelu- ja valvontakameratallenteet


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, käytettäessä Lammaisten Energian palveluja kuten asiakaspalvelukanavia, sähköisiä palveluja, kilpailuja ja kampanjoita tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, arvontojen ja puhelinmyynnin yhteydessä.
Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään kontaktien todentamisessa, reklamaatioiden käsittelyssä sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.
Henkilötietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella. Lammaisten Energia voi täydentää, korjata ja/tai poistaa vanhentuneita, virheellisiä tai epätäydellisiä tietoja oma-aloitteisesti.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Lammaisten Energia ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan kirjallista suostumusta. Lammaisten Energia voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja alihankkijoilleen kohdan 4. mukaisesti. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Näissä tilanteissa tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle muun lainsäädännön sen salliessa henkilötietolain 22 §, 22a § ja 23 § mukaisesti. Lammaisten Energia huolehtii aina riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja käyttö edellyttää erikseen myönnettyä käyttäjätunnusta sekä henkilökohtaista salasanaa.
Rekisteriä, joka ei ole sähköisessä muodossa, säilytetään lukitussa tilassa, johon pääsy on rajattu vain välttämättömille henkilöille heidän työtehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna alla olevalla osoitteella, jonka lisäksi henkilön tulee käydä tunnistautumassa Lammaisten Energian toimistolla. Henkilöllisyys todennetaan kuvallisella henkilökortilla.


Lammaisten Energia Oy
Myllykatu 2
29200 Harjavalta


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisteröityä koskeva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna alla olevalla osoitteella, jonka lisäksi henkilön tulee käydä tunnistautumassa Lammaisten Energian toimistolla. Henkilöllisyys todennetaan kuvallisella henkilökortilla.


Lammaisten Energia Oy
Myllykatu 2
29200 Harjavalta

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 30 §:n mukaisesti oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tällaiset kiellot voi esittää asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköpostitse, jonka lisäksi henkilön tulee käydä tunnistautumassa Lammaisten Energian toimistolla. Henkilöllisyys todennetaan kuvallisella henkilökortilla.

Lammaisten Energia Oy
Myllykatu 2
29200 Harjavalta
asiakaspalvelu@leoy.fi

Pykälien 10, 11 ja 12 mukaiset pyynnöt voidaan myös esittää Lammaisten Energian Oy:n toimistolla.
Lammaisten Energia pitää itsellään oikeuden päivittää tai muuttaa tätä selostetta tarpeen mukaan palveluiden kehittyessä. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin.